Đợt 2 – Vòng Sơ khảo – Tìm hiểu pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Từ ngày 24/10 – 28/10/2022)