Đợt 1 - Vòng Sơ khảo - Tìm hiểu pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Từ ngày 17/10 - 21/10/2022)