Tin tức - sự kiện

Tự hào hàng Việt Nam
Bia Hà Nội - Dòng chảy tâm thức qua các thế hệ
Bia Hà Nội - Dòng chảy tâm thức qua các thế hệ
Nói Bia Hà Nội đã trở thành “một nét văn hóa Hà Nội” không hề quá. Đó không chỉ là nét văn hóa trong tâm thức, mà trong nhiều trường hợp, đã chuyển từ tâm thức thành văn - hóa - vật - thể.
Tự hào hàng Việt Nam